22:45, 07 Лютого 2022

Прилісне та Городище змагатимуться за звання «Успішної громади»

5 лю­то­го Асо­ці­ація міст Ук­ра­їни, яка цього ро­ку від­зна­чає своє 30-річ­чя, про­ве­ла фо­рум в Іва­но-Фран­ківсь­ку. Це – пер­ший із за­хо­дів, прис­вя­че­них юві­лею ор­га­ні­за­ції. Та­кож ре­гі­ональ­ні фо­ру­ми міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня «Асо­ці­ація міст єд­нає Ук­ра­їну» зап­ла­но­ва­ні в Чер­ні­го­ві, Дніп­рі та в Ге­ні­чесь­ку. У рам­ках Фо­ру­му від­бувся пер­ший етап Все­ук­ра­їнсь­ко­го від­бо­ру до 30-річ­чя АМУ «Ус­пішна гро­ма­да». На кон­курс подали кра­щі прак­ти­ки ре­алі­зо­ва­ні Прилісненською та Городищенською ра­да­ми, які є членами АМУ.

Про це інформує Волинське регіональне відділення Асоціації міст України.

Прик­ла­ди кра­щих прак­тик, ре­алі­зо­ва­них ОМС, АМУ зби­рає із 1999 ро­ку. На кон­курс до 30-річ­чя Асо­ці­ації міст Ук­ра­їни прой­дуть ре­гі­ональ­ні від­бо­ри у кож­но­му ре­гі­оні.

Зокрема, завдяки консультаціям з представниками Волинського РВ АМУ у Прилісненській громаді краще взаємодіють механізми централізованої та децентралізованої форм управління ТГ, розподіл повноважень, функцій та відповідальності виконавчого органу, головних розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів громади тощо.

У громаді створили власне комунальне підприємство, щоб надра працювали як окреме джерело наповнення бюджету громади, зокрема “Прилісненадраресурс”, також розробили паспорт надр і виявилося, що у громаді є не тільки запаси бурштину, але й сапропелю, кімберлітових трубок з алмазами. У громаді власним коштом отримали усі необхідні ліцензії для розробки надр. Є й комунальне підприємство, яке опікується лісом, – легалізовано другорядне дикоросле лісокористування, що стало додатковим джерелом наповнення бюджету громади.

Таким чином, завдяки фінансовій децентралізації та ефективному адмініструванню ресурсами громади було узаконені усі можливі інструменти що забезпечують безперебійне поповнення місцевого бюджету. Під впливом АМУ було завершено роботу з фінансової децентралізації закладів освіти та охорони здоров’я в громаді, що дозволило оптимізувати витрати місцевого бюджету та заощадити кошти на розвиток інфраструктури громади.

А завдяки співпраці Городищенської сільської ради з Асоціацією міст України в межах Всеукраїнського проекту подолання цифрової освітньої нерівності «Інноваційний прорив» ТГ отримала сертифікат на обладнання восьми кабінетів початкової освіти ЗЗСО сучасними електронними освітніми ресурсами. Проект «Подолання цифрової освітньої нерівності» реалізується Асоціацією міст України в рамках Меморандуму з Міністерством цифрової трансформації щодо об’єднання зусиль у питаннях цифровізації освіти. Його реалізація має на меті сприяння підвищенню рівня надання освітніх послуг у громадах. Цифрова трансформація освіти дозволить місцевому самоврядуванню впровадити навчальні та інформаційні програми та курси.

Під час Фо­ру­му ви­ко­нав­чий ди­рек­тор АМУ Олек­сандр Сло­бо­жан роз­по­вів при­сут­нім, як від­бу­ва­ти­меть­ся кон­курс. Учас­ни­ки мог­ли про­го­ло­су­ва­ти за кра­щу прак­ти­ку у ре­жи­мі «он­лайн», по­пе­редньо оз­найомив­шись із ни­ми у спе­ці­аль­но­му збір­ни­ку. Ви­мо­га од­на — пред­став­ни­ки гро­мад не мог­ли під­три­ма­ти прик­лад зі сво­єї об­ласті. Та­кі го­ло­су­ван­ня від­бу­ва­ти­муть­ся на кож­но­му ре­гі­ональ­но­му фо­ру­мі. Під­сумки кон­курсу підбиватимуть вліт­ку, під час завершального за­хо­ду із від­зна­чен­ня 30-річ­чя АМУ.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: