16:50, 29 Травня 2019

Керівників луцьких шкіл обиратимуть на конкурсній основі

Сьогодні, 29 травня, депутати під час сесії затвердили положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти міської комунальної власності.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Проект рішення ініційований управлінням освіти міської ради з метою визначення процедури призначення керівників закладів загальної середньої освіти.

Положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти міської комунальної власності.

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

2. Конкурс складається з таких етапів:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

– ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

– проведення конкурсного відбору;

– визначення переможця конкурсу;

– оприлюднення результатів конкурсу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає управління освіти Луцької міської ради:

– одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

– не менше, ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті управління освіти та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

– найменування і місцезнаходження закладу;

– найменування посади та умови оплати праці;

– кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

– вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

– дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

– прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс і приймати документи для участі у конкурсі.

– перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань. Тестування на знання законодавства передбачає складання учасниками конкурсу тестових завдань (50 питань, кожне з яких оцінюватиметься в один бал, та вирішення ситуаційного завдання (максимальна оцінка якого становить 50 балів).

5. Для проведення конкурсу управління освіти Луцької міської ради затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної зі сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

5.1. Конкурсну комісію очолює голова. До складу конкурсної комісії входять: голова постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, працівники управління освіти Луцької міської ради, представники педагогічного колективу, громадського об’єднання батьків учнів відповідного закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти.

5.2. Пропозиції щодо кандидатур складу конкурсної комісії можуть надаватися наручно на адресу управління освіти: вул. Шевченка, 1, м. Луцьк, 43025 каб. № 3 або на електронну адресу uo_lutsk@ukr.net з моменту оприлюднення оголошення, але не пізніше як за 10 календарних днів до початку проведення конкурсу.

5.3. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

5.4. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

5.5. Управління освіти протягом 3 робочих днів інформує заклад загальної середньої освіти про оголошення конкурсу на посаду керівника цього закладу та необхідність надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від трудового колективу та громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та подаються до органу управління не пізніше 5 робочих днів після отримання інформаційного повідомлення.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти обираються
із загалу батьків відповідного закладу загальної середньої освіти згідно
зі ст. 28 Закону України «Про освіту» та подаються до управління освіти не пізніше 5 робочих днів після отримання інформаційного повідомлення.

 Громадське об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності протягом 5 робочих днів з дати опублікування оголошення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, подає до управління освіти кандидатури для включення до персонального складу конкурсної комісії, ухвалені на загальних зборах об’єднання.

5.6. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.7. Рішення комісії ухвалюється шляхом голосування (відкритим, шляхом підняття руки або закритим – заповненням письмових бюлетенів) простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. Спосіб голосування визначається комісією перед початком засідання.

У разі рівного розподілу голосів (при відкритому голосуванні) вирішальним є голос голови комісії.

5.8. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті управління освіти Луцької міської ради упродовж двох робочих днів з дня проведення засідання конкурсної комісії. Протокол подається міському голові на погодження впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

5.9. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

6.1. Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

6.2. Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

6.3. Секретар комісії приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

– приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі, відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

– оприлюднює на веб-сайті управління освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

8. Управління освіти Луцької міської ради організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

9.1. Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються в оголошенні про проведення конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на веб-сайті управління освіти.

9.2. Управління освіти Луцької міської ради забезпечує відеофіксацію з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

9.3. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті управління освіти.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

– відсутні заяви про участь у конкурсі;

– до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

– жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

11.1. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу начальник управління освіти за погодженням із міським головою призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

12.1. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: